Dagvattenlösningar

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från t.ex tak på hus och andra byggnader ( regn och smältvatten )

Detta får ej längre ledas ner i samma utsläpp som avloppet då detta kan leda till översvämningar i källare mm samt överbelastning av kummunala reningsverk.

Alternativen för dagvattenavledning är:
  • Leda ut det från stuprör via slang på gräsmattan ( ej att rekommendera då detta kan leda till att fukten leds ner i grunden)
  • Anslutning via stuprör till kommunal dagvattenledning i gatan
  • Anslutning via stuprör till nergrävd uppsamlingstank ( detta vatten kan användas vid torrperioder för t.ex bevattning i trädgården ) och därefter via överfyllnadsrör till dagvattenledning i gatan eller om sådan ej finns, till stenkista
  • Ansluning via stuprör till dike/slänt eller stenkista

© Copyright huntandforestry.se